Přeskočit na obsah
ELEKTRICKÉ MINI S DOTACÍ AŽ 200 000 KČ

Pořiďte si elektrické auto MINI na úvěr. Nyní s možností vládní dotace pro podnikatele až 200 000 Kč.

 • Plný odpočet DPH a odpisy zkrácené na 24 měsíců
 • Dotace až 200 000 Kč na nákup osobního vozu (M1) s pořizovací cenou do 1 500 000,- Kč bez DPH*
 • Bezemisní vozidlo do 6 měsíců stáří (uvedení do provozu) a s nájezdem do 6 000 km
 • Finanční příspěvek až 50 000 Kč na pořízení AC dobíjecí stanice a až 150 000 Kč na pořízení DC nabíjecí stanice

Dotaci lze uplatnit na modely:

Vzorová kalkulace MINI Countryman:

 • Cena vozidla včetně DPH bez dotace: 1 200 000 Kč
 • Cenové zvýhodnění 200 000 Kč (dotace)
 • Cena vozidla včetně DPH po odečtení dotace: 1 000 000 Kč
 • Cena vozidla bez DPH po odečtení dotace: 826 000 Kč

Důležité upozornění:

Finanční specialista nemůže z právního hlediska vyplňovat a podávat žádost za klienta. Náš finanční specialista vám sdělí potřebné informace k získání dotace.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁM ZAŠLETE NEZÁVAZNOU POPTÁVKU:

Rádi bychom Vás požádali o GDPR souhlas dle Vašich preferencí.

Další důležité informace k získání dotace:

Základní informace o dotaci

 • Název dotace „Záruka elektromobilita – I. výzva“
 • Týká se vozů s cenovkou do 1,5mio Kč bez DPH (iX1, iX2, i4, i5)
 • Výše zvýhodnění až 200.000 Kč za vozidlo
 • Dotace až 50.000 Kč na nabíjecí stanici AC
 • Dotace až 150.000 Kč na nabíjecí stanici DC
 • Zrychlené odepisování na 2 roky
 • Na podporu dosáhnou podniky jen v případě, že si pořídí bateriový či vodíkový vůz s pomocí úvěru, za nějž se zaručí Národní rozvojová banka
 • Malé, střední a velké podniky z celé ČR.
 • Podpora se vztahuje na bateriové elektromobily (BEV) a na vozidla na vodíkový pohon (FCEV).
 • Příjem žádostí od 03/2024
 • Jakákoliv pobočka Narodní Rozvojové Banky
 • žádat lze do září 2025 v případě, že se nevyčerpá alokovaná částka 1,65 mld. Kč

Podmínky pro schválení žádosti:

 • Musí být malým, středním, nebo velkým podnikem.
 • Musí mít zapsány skutečné majitele v evidenci skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.
 • Musí být oprávněn k podnikání na území České republiky v ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt.
 • Musí být osobou, u níž poskytnutí podpory není v rozporu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů.
 • Má uzavřena minimálně poslední dvě účetní období.
 • Nesmí naplňovat znaky úpadku dle ustanovení § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (v případě odštěpného závodu zahraničního podniku podle právního řádu v zemi, kde má podnik sídlo).
 • Nesmí mít nevypořádané nedoplatky vůči vybraným institucím a poskytovatelům podpory z programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie; posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky.
 • Nesmí mít nedoplatky z titulu mzdových nároků svých zaměstnanců.
 • Nesmí být subjektem, proti jehož majetku je vedena exekuce.
 • Nesmí být v likvidaci.
 • Nesmí být subjektem, u něhož bylo rozhodnuto o úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (v případě odštěpného závodu zahraničního podniku podle právního řádu v zemi, kde má podnik sídlo); pokud je soudem povolena reorganizace, která je podnikem splněna, nenahlíží se na něj jako na podnik v úpadku.
 • Nesmí mít peněžitý dluh vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních prostředků vydaného po předchozím rozhodnutí komise, že podpora byla protiprávní a neslučitelná se společným trhem.
 • Nesmí být subjektem, kterému byl soudem či správním orgánem uložen zákaz činnosti týkající se provozování živnosti.
 • Nesmí být podnikatelem v obtížích podle definice v čl. 2 odst. 18 Nařízení GBER.
 • Nesmí v souvislosti s jeho osobou existovat střet zájmů ve smyslu článku 61 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet unie (dále také jen „Finanční nařízení“)

Kde lze požádat:

Žádosti o podporu budou přijímat všechny pobočky i regionální pracoviště Národní rozvojové banky. Žádost o podporu musí obsahovat vyplněný formulář, přílohu „Projekt žádosti o podporu“ a kopii smlouvy o úvěru. Legislativní úkony by měly být schopny vyřídit i leasingové společnosti, u kterých zájemce o podporu vůz pořizuje.

Na podporu nemá nárok:

Podporu nezískají žadatelé, kteří se pohybují v oboru výroby zbraní a střeliv, finančnictví a pojišťovnictví, heren, kasin a sázkových kanceláří. Neuspějí organizace sdružující osoby za účelem prosazování společných zájmů ani ti žadatelé, kteří by porušovali princip rovných příležitostí mužů a žen, diskriminovali na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.